GDPR

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem
Příloha č. 1 Směrnice pro získávání a zpracovávání osobních údajů

Účel Dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů, žákovi, zákonnému zástupci, zaměstnanci) základní povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.  Dokument „Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem“, může být u škol poskytnut na vyžádání nebo zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a stažení na adrese https://zspittra.edupage.org/, www.zspittra.cz .

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů.

Název: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra,
Kontaktní poštovní adresa: Jungmannova 349/3, Přívoz, 702 00 Ostrava,
Telefonní čísla: +420 596 133 426,
Elektronická adresa podatelny: zs.pittra@email.cz , martin.blaton@zspittra.cz ,
Identifikátor datové schránky: 9mdmh24
IČO: 00850381

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů.

Škola jmenuje pro účely souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: Ing. Milan Jandora, tel: +420 602553813, email: milan.jandora@outlook.cz; edum@edum.eu

Zásady zpracovávání osobních údajů na škole.

Škola osobní údaje zpracovává podle následujících zásad:

 • „zákonnost, korektnost a transparentnost“ Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • „účelové omezení“ Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti školy stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci školy.
 • „minimalizace údajů“ Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 •  „přesnost“ Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 •  „omezení doby uložení” Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány nebo podobu, která je stanovena zákonem o archivaci.
 • „integrita a důvěrnost“ Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • „proporcionalita“ Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“
 • „odpovědnost“ Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem na základě níže uvedených zákonných důvodů. Pokud nenajdeme zákonný důvod ke zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné důvody patří:

 • Souhlas. Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
 • Plnění či uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
 • Právní povinnost. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na školu vztahuje. Patří sem především povinnost zpracovávání osobních údajů vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností školy s legislativou v aktuálním znění. Školský zákon, Zákoník práce, Občanský zákoník aj.
 • Životně důležitý zájem. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
 • Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Obecný veřejný zájem, soudní příkazy, rozhodnutí správních orgánů, aj.
 • Oprávněný zájem. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů základní školy. Tento zákonný způsob požíváme pouze pro bezpečnost zaměstnanců a žáků, kvalitu, efektivitu naší práce a zajištění chodu školy. V takových případech máme zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ošetřena rizika vyplývající z tohoto zpracovávání, které vám zašleme v případě vznesení vaší námitky zašleme.

Oprávněné zájmy školy a jiné kritické činnosti.

 • Kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti.
 • Distanční – Online výuka.
 • Testování zaměstnanců a žáků BOZP.
 • Řízení bezpečnosti informačních aktiv školy.
 • Ochrana osob a majetku pomocí přístupových čipů nebo kódu.
 • Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců školy.
 • Propagace a prezentace školy.

Práva poskytovatele osobních údajů.

 • Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva a rádi bychom Vám pomohli při uplatňování vašich práv. V případě pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktuje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní informace jsou v bodě 3 tohoto dokumentu.
 • Informujeme Vás zároveň, že ochrana osobních údajů není absolutním právem a je vždy v souladu i s ostatními právy vycházející z právní povinnosti a výkonu veřejné moci školy. Máme právo a povinnost ke všem žádostem se vyjádřit, a to v souladu s ostatními právy a zásadou proporcionality.
 • V případě uplatnění níže uvedených vašich práv využíváme v souladu s legislativou formalizovaný proces žádosti a maximálního ověření vaší totožnosti případně plné moci včetně zabezpečené komunikace. Bližší informace naleznete na: https://zspittra.edupage.org/, www.zspittra.cz.
 • Právo na přístup k osobním informacím. Máte právo na informace, jaké kategorie osobních údajů a na základě jakého zákonného důvodu je zpracováváme.
 • Právo na opravu osobních údajů. Máte právo vždy upřesnit vaše osobní údaje, které zpracováváme.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Máte právo na výmaz vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud toto zpracovávání není předmětem jiné naší zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů. Máte právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů tak, že jsou osobní údaje vyloučeny ze zpracovávání do doby, než budou vyjasněny důvody vašeho omezení. Omezení zpracovávání není absolutní a neplatí pro obhajoby právních nároků a další zákonné povinnosti školy, např. při vymáhání dluhů, škod nebo plnění ze smluv.
 • Právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Toto právo lze uplatnit, pouze jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.  Naší povinností je informovat vás na základě, jakých zákonných důvodů případně jakého výkonu veřejné moci ke zpracovávání dochází.
 • Právo na přenositelnost údajů. V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, smlouvy nebo automatizovaně, máte právo získat tyto údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Toto právo se neuplatní v případě, že se jedná o zpracovávání nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pod právní povinností, kterou je škola pověřena nebo povinována.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě, že je zpracovávání osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě, že budete mít pochybnosti o zpracovávání osobních údajů, kontaktujte pro vysvětlení nejdříve pověřence uvedeného v bodě 3 tohoto dokumentu. Pokud bude vysvětlení pro vás nedostačující máte právo podat stížnost u dozorového úřadu https://www.uoou.cz/ .

Záznamy o zpracovávání osobních údajů

Veškeré činnosti – agendy, při kterých zpracováváme osobní údaje škola vede a aktualizuje. Naleznete je na: https://zspittra.edupage.org/, www.zspittra.cz  nebo aktuální verze na vyžádání.


 

Hlášení Incidentu - Porušení ochrany osobních údajů
Příloha č. 2 Směrnice pro získávání a zpracovávání osobních údajů

(V případě, že si nebudete jisti, zda k porušení ochrany osobních údajů došlo, kontaktujte pověřence na ochranu osobních údajů. Ing. Milan Jandora, tel: 602553813, edum@edum.eu nebo milan.jandora@outlook.cz .)

 

Dne ………. došlo ke vzniku bezpečnostního incidentu, při kterém došlo k porušení ochrany osobních údajů, u kterých správcem osobních údajů je: Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, Jungmannova 349/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, Telefonní číslo: +420 596 133 426, Elektronická adresa podatelny: zs.pittra@email.cz, martin.blaton@zspittra.cz . Identifikátor datové schránky: 9mdmh24, IČO: 00850381.

 

Incident byl zjištěn dne: Incident byl zjištěn kým:
Incident byl zjištěn kde:
K incidentu došlo: úmyslně/neúmyslně

Povaha incidentu (správnou odpověď zaškrtněte):
□  porušení důvěrnosti – neoprávněné nebo náhodné poskytnutí nebo zpřístupnění
osobních údajů,
□  porušení dostupnosti – neoprávněná nebo náhodná ztráta přístupu nebo zničení osobních údajů,
□  porušení integrity – neoprávněné nebo náhodné pozměnění osobních údajů. Krátký popis incidentu:

 

Uvedení kategorií osobních údajů, u kterých došlo k porušení zabezpečení osobních údajů
a počet subjektů:

 

Počet osob, u kterých vzniklo incidentem riziko pro jejich práva a svobody: Popis předpokládaných následků narušení:

 

V ……………………………… dne:

Vyhotovil: jméno, příjmení, podpis

 

Nadřízený zaměstnanec: jméno, příjmení podpis, datum


ČÁST B

 

Předáno Pověřenci pro ochranu osobních údajů dne:                     Podpis Pověřence: Číslo jednací:
Konzultace incidentu s dalšími kompetentními osobami: (kým, kdy, průběh konzultace, výsledek)

 

 

 

 

 

Vyhodnocení rizikovosti porušení zabezpečení osobních údajů:
□  Povinnost hlásit dozorovému úřadu
□  Povinnost oznámit subjektu údajů
□  Nutnost podat oznámení orgánům činným v trestním řízení

Ohlášeno / oznámeno / podáno komu a kdy:

 

 

 

 

Popis přijatých opatření, nebo návrhy možných opatření:

 

 

 

 

S porušením zabezpečení osobních údajů a vznikem bezpečnostního incidentu byl seznámen ředitel školy dne:
Podpis ředitele školy:

 

 

Následná kontrola přijatých opatření: (kdy, kým, výsledek)

 

 


Uplatňování práv Subjektem údajů
Příloha č. 4 Směrnice pro získávání a zpracovávání osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje Správce:

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, Jungmannova 349/3, Přívoz, 702 00 Ostrava, Telefonní číslo: +420 596 133 426, Elektronická adresa podatelny: zs.pittra@email.cz, martin.blaton@zspittra.cz. Identifikátor datové schránky: 9mdmh24, IČO: 00850381. Jméno a kontaktní údaje pověřence: Ing. Milan Jandora, milan.jandora@outlook.cz, edum@edum.eu , tel: +420 602553813.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní poštovní adresu nebo na kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Máte právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte další právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování,
 • kategoriích dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo-není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Máte právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Máte právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoliv z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu nezbytně potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků nebo právní povinnosti správce, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Máte právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě vaší žádosti jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Toto právo se neuplatní, pokud správce je právní povinností povinován k přenesení vašich osobních důvodů postupem, který mu přikazuje právní povinnost.

Máte právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se týkají Vaší situace v případech zákonného zpracování, pokud je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo z důvodů oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce je povinen prokázat, že jeho závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi základními právy a svobodami.

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s přímým marketingem až již jde o počáteční nebo další zpracování.

Způsob uplatnění Vašich práv

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce buď prostřednictvím níže uvedeného formuláře této žádosti v bodě H, na výše uvedené kontaktní údaje správce.
Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Z důvodu prokazatelnosti a bezpečnosti, že se skutečně jedná o subjekt údajů, který žádá, přijímáme žádosti jen níže uvedeným způsobem:

 • Při osobním kontaktu stačí ověření žadatele pověřeným pracovníkem správce.
 • V případě plné moci poskytnuté jiné fyzické osobě stačí podepsání plné moci před pověřeným pracovníkem správce nebo předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.
 • Přípustné je zaslání žádosti elektronickou poštou podepsanou uznávaným kvalifikovaným podpisem žadatele na elektronickou podatelnu správce.
 • Přípustné je zasláním z datové schránky žadatele do datové schránky správce
 • Přípustné je předání žádosti v elektronickém dokumentu podepsaném uznávaným kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele na elektronickou podatelnu správce.

Způsob vyřízení žádostí

Správce vyřizuje žádosti písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li správce se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení. Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. Správce je oprávněn pouze v případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět s odůvodněním a testem proporcionality.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě Vás budeme informovat o jakémkoliv takovém prodloužení nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Na postup správce je také možné podat stížnost u dozorového orgánu: Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podatelna Úřadu přijímá oznámení doručená poštou nebo osobně v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky. E-mail:  posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n. Podmínky podání jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz.


 

 Další informace
Y2ZmOWI